Współpraca z nami się opłaca PFRON!!!

Logo pfron

Ulgi we wpłatach na PFRON – kto może skorzystać?

Firmy, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i jednocześnie nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązane są do wnoszenia z tego tytułu miesięcznych wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stanowi to znaczne obciążenie finansowe dla poszczególnych pracodawców. Korzystnym wyjściem z tej sytuacji poprzez obniżenie kosztów jest współpraca z nami:

Informujemy, że nasza firma posiada Status Zakładu Pracy Chronionej i prawo do udzielania w 2018 roku i kolejnych latach ulg we wpłatach na PFRON.

To się naprawdę opłaca – liczby nie kłamią!

Wskaźnik kwoty obniżenia wpłat na PFRON w ubiegłym roku dzięki współpracy z nami wyniósł 13,05% miesięcznie!

Przykład:

Wskaźnik za miesiąc grudzień 2017r. wyniósł 14,27%.  Przy dokonaniu u nas zakupu produktów lub usług na kwotę 10 000zł netto, kwota obniżenia wpłat na PFRON wyniosła  1 427zł

Warunkiem uzyskania ulgi przez nabywcę jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną usługę czy produkcję. Za datę uregulowania należności przez odbiorcę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

Podstawa prawna

Art. 22 „Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” z dn. 27 sierpnia 1997r (Dz.U.  Nr. 123/97 poz. 776 z późniejszymi zmianami).